Probleemoplossend vermogen

Definitie

In 2003 werd probleemoplossen voor het eerst als extra onderzoeksdomein onderzocht, na bezorgdheid van sommige deelnemende landen dat de vaardigheden van leerlingen op de domeinen leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid te domeingericht zijn en niet de algemene probleemoplossende capaciteiten weerspiegelen.

Probleemoplossen wordt binnen het PISA-onderzoek gedefinieerd als ‘de vaardigheid om cognitieve processen te gebruiken bij het aanpakken en oplossen van levensechte, curriculumoverschrijdende problemen waarbij de oplossing niet voor de hand ligt en waarbij de te gebruiken vaardigheden niet behoren tot één enkel domein van wiskunde, wetenschappen of lezen.’

Leerlingen krijgen complexe levensechte situaties aangeboden waarin ze een probleem moeten verhelpen. De oplossing van die problemen vereisen het gebruik van meerdere concepten en denkprocessen.

Subschalen en vaardigheidsniveaus

  • PISA onderscheidt drie processen van probleemoplossen: nemen van beslissingen, analyseren van systemen en aanpakken van problemen.
  • De schaal voor probleemoplossen wordt net zoals de schalen van de andere PISA-domeinen onderverdeeld in een aantal vaardigheidsniveaus.Taalkeuze