PISA2009

Hoofddomein leesvaardigheid en wetenschappelijke en wiskundige geletterdheid

  • Vlaanderen behoort nog steeds tot de toplanden voor leesvaardigheid. Vooral op de subschaal ‘toegang tot en lokaliseren van informatie’ scoort Vlaanderen heel hoog: onze leerlingen zijn zeer bedreven in het terugvinden, selecteren en verzamelen van informatie in teksten. Hoewel de gemiddelde prestatie voor leesvaardigheid opnieuw tot de internationale top behoort, neemt het Vlaams gemiddelde geleidelijk af in vergelijking met de vorige cycli.
  • Meer dan één op vier leerlingen (25,9%) presteert op de hoogste niveaus voor wiskundige geletterdheid. ADat is het dubbele van het percentage overheen de OESO-landen. Aanzienlijk minder Vlaamse leerlingen (13,5%) presteert op de laagste niveaus. We zien een gestage daling in de gemiddelde score voor wiskundige geletterdheid over de verschillende PISA-cycli.
  • In Vlaanderen ligt het percentage toppresteerders (13,5%) bij het domein wetenschappelijke geletterdheid 5% hoger dan het internationale gemiddelde. Het percentage laagpresteerders ligt op 12,9% (OESO-gemiddelde: 13,5%).

Sociale ongelijkheid

  • In Vlaanderen vertonen de leesprestaties een sterke samenhang met de sociaal-economische status. De impact van de socio-economische achtergrond van leerlingen op hun leesprestaties in Vlaanderen is sinds 2000 niet veranderd/verkleind. 
  • In Vlaanderen halen de autochtone leerlingen een gemiddelde leesscore die zichtbaar hoger ligt dan de leesprestatie van de groep leerlingen met een buitenlandse herkomst. De lagere sociaal economische status verklaart een deel van dit effect.

Leesbetrokkenheid

  • Voor alle landen geldt dat leerlingen die meer plezier halen uit lezen, significant beter presteren dan leerlingen die minder plezier halen uit lezen. De score op de PISA-index voor ‘plezier in lezen’ is voor Vlaanderen het laagst van alle deelnemende landen.

Kan Vlaanderen iets leren van de andere toppresterende landen?

  • Sommige landen erin slagen om bij leerlingen met een verschillende socio-economische achtergrond gelijkaardige resultaten te behalen en dat te combineren met een hoge gemiddelde prestatie: Shangai-China, Korea, Finland, Hongkong-China, Canada, Japan. Deze landen zetten een belangrijke standaard voor wat men kan bereiken op het vlak van kwaliteit en gelijkheid van leerprestaties. Internationaal wordt België vermeld als enige land dat een hoog gemiddeld prestatieniveau combineert met een zeer sterke samenhang tussen prestatie en socio-economische achtergrond.

Wie meer informatie wil, kan de definitieve versie van de Vlaamse brochure ‘Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen. De eerste resultaten van PISA 2009’ bestuderen.

Hier kunt u de beknopte samenvatting van de Vlaamse resultaten van de PISA2009 'digitale leesvaardigheid' component bekijken.
Taalkeuze